ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประกาศผลการสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

สถิติ การรับนักเรียนห้องปกติ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  สพม.อบอจ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการห้องปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประกาศผลการสอบ โครงการห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4