โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

NW

S C H O O L

ลูกน้ำยืนวิทยา เป็นผู้ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย

รายละเอียดเพิ่มเติม →

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการข้อมูลสำหรับนักเรียน

FOR STUDENTS

สำหรับตรวจสอบผลการเรียน
ผลการประเมิน และประวัตินักเรียน

ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

สำหรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย

ขอใบรับรองนักเรียน

สำหรับนักเรียนขอใบรับรอง ปพ.1 ปพ.7 ผ่านระบบออนไลน์

ตารางเรียน

สำหรับนักเรียนตรวจสอบตารางเรียน

บริการข้อมูลสำหรับครู

FOR TEACHERS

ระบบ SGS

สำหรับบันทึกการวัดผลประเมินผล

ระบบแจ้งยอดเงินเดือน

ระบบแจ้งยอดเงินเดือนออนไลน์ สำหรับข้าราชการครู

ระบบ SMSS

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ ของโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

ตารางสอน

สำหรับครูตรวจสอบตารางสอน

รายชื่อนักเรียน

ไฟล์รายชื่อนักเรียน

My office

สำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการภายใน

สำนักงานไร้กระดาษ

ไฟล์คำสั่งโรงเรียน

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง

เอกลักษณ์

เทคโนโลยี ก้าวล้ำ

อัตลักษณ์

จิตอาสา จรรยางาม