Get Adobe Flash player

 

โรงเรียนน้ำยืนวิทยา


 

ตราประจำโรงเรียน

  


  สีประจำโรงเรียน

 เขียว – เหลือง

 

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน:

ดอกอินทนิล


   อักษรย่อของโรงเรียน 

 น.ว.


คติพจน์ของโรงเรียน

 ชีวิตจะมีค่าเมื่อเป็นที่ปรารถนาของสังคม


คำขวัญของโรงเรียน 

ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย


ปรัชญาของโรงเรียน 

 การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต


อัตลักษณ์

คุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เอกลักษณ์

 ความพอเพียง


วิสัยทัศน์(Vision)

           ภายในปี 2560  โรงเรียนน้ำยืนวิทยาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล


 พันธกิจ(MiSSion)

           พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 4 ภาษาและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล


 เป้าประสงค์(Goal)

           จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  ยึดหลักคุณธรรม  น้อมนำวิถีพอเพียง  ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่มาตรฐานสากล


 

ที่มา : สารสนเทศโรงเรียนน้ำยืนวิทยาปี2559