Get Adobe Flash player

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายรักษา  ศรีภา

ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.  2518 - 2528

2

นายเรืองฤทธิ์  วรจิต

อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2528 - 2536

3

นายสันต์ชัย  พุทธบุญ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2536 - 2541

4

นายพิทยา  รักพรม

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2541 - 2548

5

นายประถมชัย  ทุมเมฆ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2548 – 2560

6

นายปัญจพล โคตรคันทา 

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2561 - ปัจจุบัน