Get Adobe Flash player

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

             พ.ศ. 2515 โรงเรียนน้ำยืนวิทยาได้ขออนุมัติเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ คือโรงเรียนเดชอุดม (สาขาน้ำยืน) โดยอาศัยสถานที่และบุคลากรโรงเรียนบ้านโซง  (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)  มีนักเรียน  1  ห้องเรียน  จำนวน  37  คน  มีนายพิสิษฐ์  รวยทรัพย์  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโซง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   เนื่องจากชุมชนต้องย้ายมาก่อตั้งใหม่ตามที่ตั้งของอำเภอทำให้ไม่สะดวกในการคมนาคม  จึงย้ายมาทำการ  ณ  โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

             พ.ศ. 2516 โดยอาศัยสถานที่และบุคลากรโรงเรียนน้ำยืนวิทยา  มีนายจันทร์  คำทอง ครูใหญ่โรงเรียนน้ำยืน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอน  ระดับ  ม.ศ. 1  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน  50  คน  และ  ม.ศ.2 จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน  40 คน  รวมทั้งหมด  จำนวน  90  คน

                   ในวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2517  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนน้ำยืนวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  ได้แต่งตั้งนายรักษา  ศรีภา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พร้อมทั้งบรรจุแต่งตั้งครูในปีนั้น  จำนวน  6  คน  และนักการภารโรง  1  คน

             พ.ศ. 2518  ได้ย้ายมาทำการ  ณ  สถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  และทางการเตรียมไว้สำหรับโรงเรียนประจำอำเภอ  โดยตั้งอยู่เลขที่  83  หมู่ที่  2  ตำบลสีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

             พ.ศ.2527  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  (โรงเรียนดีขนาดเล็ก)

             ปีการศึกษา  2529  โรงเรียนได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  3  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  115  คน

             ปีการศึกษา  2535  ได้เปิดโรงเรียนสาขา  ที่บ้านน้ำขุ่น  ตำบลตาเกา  และได้จัดตั้งโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  เมื่อปี  พ.ศ.2538

             ปีการศึกษา  2537  ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  และได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา  เมื่อปี พ.ศ.2539

             ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก  สมศ.  รอบสอง  เมื่อวันที่    27-29  ธันวาคม  2549  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  ระดับ  ดี

             ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  และโรงเรียนเพื่อนพาทำโดยให้คำแนะนำโรงเรียน  I  SEE  YOU  คือ

                          1. โรงเรียนบ้านค้อ                   อำเภอน้ำยืน     จังหวัดอุบลราชธานี

                          2. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง           อำเภอน้ำยืน     จังหวัดอุบลราชธานี

                          3. โรงเรียนชุมชนหนองสะโน       อำเภอน้ำยืน     จังหวัดอุบลราชธานี

              ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้รับป้ายและเกียรติบัตร  “สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี  2550”

              ปีการศึกษา  2552  ได้รับโล่รางวัล  “อุบลเมืองสะอาด  ราชธานีอิสาน”  และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) 

              ปีการศึกษา  2553ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ระดับมัธยมศึกษา

              ปีการศึกษา  2553  ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  ระดับดีมาก

              ปีการศึกษา  2554ได้รับโล่รางวัล  “อุบลเมืองสะอาดราชธานีอิสาน” 

              ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก  สมศ.  รอบสาม  เมื่อวันที่  16  - 18  กรกฎาคม  2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้คะแนน  81.42  ระดับคุณภาพ  ดี  ไม่ได้รับการรับรองเนื่องจากตัวบ่งชี้ที่  5  มีผลการประเมินในระดับปรับปรุง

              ปีการศึกษา  2556    โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  ผลการประเมินได้รับการรับรอง

              ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม  (พ.ศ.2554 –2558)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน  มัธยมศึกษา  ตั้งแต่วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557

              ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสีขาว และโรงเรียนปลอดขยะ

 

              โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่  83  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  2  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล  ตำบลสีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34260 

มีเนื้อที่  75  ไร่ 

               รหัสสถานศึกษา : 1340901              

               สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

               ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : numyuenwit@hotmail.co.th

                เว็บไซต์ : http://namyuenwit.ac.th โทรศัพท์ 045-959970

                เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

                เขตพื้นที่บริการ  8  ตำบล  ได้แก่ ตำบลสีวิเชียร  ตำบลโซง  ตำบลบุเปือย  ตำบลเก่าขาม  ตำบลยาง   ตำบลโดมประดิษฐ์   ตำบลโคกสะอาด  ตำบลไพบูลย์

โรงเรียน้ำยืนวิทยา

ตราประจำโรงเรียน

-------------------------

สีประจำโรงเรียน

เขียวเหลือง

-------------------------

ดอกไม้ประจำโรงเรียน:

ดอกอินทนิล

 -------------------------

อักษรย่อของโรงเรียน 

..

-------------------------

คติพจน์ของโรงเรียน

ชีวิตจะมีค่าเมื่อเป็นที่ปรารถนาของสังคม

-------------------------

คำขวัญของโรงเรียน 

ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย

-------------------------

ลิงค์ภายใน