Get Adobe Flash player

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. ขบวนผ้าป่า "สามัคคี ๔๔ ปี น้ำยืนวิทยา" พร้อมกันที่โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
๐๙.๓๐ น. พีธีทอดผ้าป่า "สามัคคี ๔๔ ปี น้ำยืนวิทยา"
๑๐.๓๐ น. พีธีบายศรีสู่ขวัญให้กับคณธผ้าป่าและผู้มาร่วมงาน
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพจ พระสงฆ์ ๙ รูป
๑๒.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
๑๔.๐๐ น.แข่งขันกีฬาฟุตบอลของศิษย์เก่า
๑๗.๐๐ น. พบปะสังสรร
๒๒.๐๐ น. ปิดงาน