สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ศิลปะ-ดนตรี

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์พัฒน์ 1. นายชวลิต กล้ายุทธ
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวเบจวรรณ เวรณะ 1. นายชวลิต กล้ายุทธ
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวอาริษา ภูนาเหลา 1. นายชวลิต กล้ายุทธ
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์ ชูไทย 1. นายจุลพงษ์ ทองใบ
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายวัชรพล บุญสร้อย 1. นายจุลพงษ์ ทองใบ
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรวา คาดหมาย 1. นายจุลพงษ์ ทองใบ
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศุภวรรณ นิ่มนึก 1. นายจุลพงษ์ ทองใบ
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวทิพวรรณ วารี 1. นายชวลิต กล้ายุทธ
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิสรา ศรีถาวร
2. นายคมสันต์ ป้องชัย
3. นางสาวชไมพร พิมมะทะ
4. นายภูมิใจ ใจสว่าง
5. นายรัฐศาสตร์ ประทุมทอง
6. นางสาววัลลญา ทองจันทร์
7. นางสาวสุพัตรา จันพวง
8. นายอนุกูล ไชยสุข
9. นายเข้มแข็ง สมุทเวช
10. นางสาวโสรยา ยอดยา
1. นายชวลิต กล้ายุทธ
2. นายยุธิน พิชัย
3. นายตะวัน บุตดาแพน
4. นายปองเดช ชนะพล
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระภาพ โถตะบุตร 1. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา หลายเหล่า 1. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร โกศล 1. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา วิจารณ์โว 1. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาต โล่ห์คำ 1. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโยฑริกา วรรณประภา 1. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัญภัสร์ อินทร์สอน 1. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีระวัฒน์ ประเสริฐสังข์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัณภา ศรีพันธ์ 1. นางพิมพ์ชนก เต่าทอง
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.