สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิทยาศาสตร์

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติชัย สิงหาเวช
2. เด็กหญิงทัดดาว นาละคร
3. เด็กหญิงสุธินี คณารักษ์
1. นางลาวัลย์ ปุรินันต์
2. นายเกรียงกวินท์ ชูรา
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายนิตยา กองการ
2. นางสาวปรีชญา แก้วมณี
3. นางสาวศรสวรรค์ โพทะจันทร์
1. นางสุพรรณี ต้นโพธิ์
2. นางสาวธณัฏฐ์ภรณ์ ริทัศน์โส
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีระนันท์ อรอินทร์
2. เด็กหญิงปัณณิกา สะนัย
3. เด็กหญิงปุนิกา สีสันต์
1. นางเพชราภรณ์ พิมพา
2. นางกาญจนา วงศ์ไชยา
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวบุษบา วรรณประภา
2. นางสาววรินยุพา อบมาสุ่ย
3. นายเรืองศักดิ์ สีทากุล
1. นางสาวธณัฏฐ์ภรณ์ ริทัศน์โส
2. นางพัชรีภรณ์ เที่ยงโงก
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์ ริทัศน์โส
2. เด็กหญิงณัฐวดี สมผิว
3. เด็กหญิงธนาภา ราศรี
1. นายวิษณุ ม้วนสูงเนิน
2. นายพินิจ ดวงสวัสดิ์
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นางสาวกิตติยา ทองงาม
2. นายจิรัฏฐ์ขจรกิจ วงษาบุตร
3. นางสาววิสา ลาสิงหาญ
1. นางอรวรรณ บัวใหญ่
2. นายใผ่ พันงาม
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชยา สองสี
2. นายธีรพัฒน์ ลาธุลี
3. นางสาวพรรณธิดา พันธ์บุปผา
1. นางสาววาสนา แก้วสว่าง
2. นางจิรสุดา สุรันนา
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา ชินวงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา ระยับสี
1. นายวิษณุ ม้วนสูงเนิน
2. นายพินิจ ดวงสวัสดิ์
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวดวงกมล เบ้าคำ
2. นางสาวเขมิกา พงศ์มาลี
1. นายสมพงษ์ ศรีแก้ว
2. นายอำนวยชัย กิ่งแก้ว
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กชายพงศ์เทพ นามเขียว
2. เด็กชายศราวุธ พิมพ์หล่อ
1. นางนารี วรเสนา
2. นางสาวเกศราพร ดาลุน
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กชายรณกฤต ทองเหลือง
2. เด็กชายวีระเทพ ไชยนิยงยศ
1. นายวิโกศล จิบจันทร์
2. นางวิลาวัณย์ จิบจันทร์
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.