สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภาษาไทย

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา พันธ์วงศ์ 1. นางพนิดา ทองเสี่ยน
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพรชิตา ประสงค์ราช 1. นางพนิดา ทองเสี่ยน
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินทิรา อุ่นคำ 1. นางระพีพร พรมจันทร์
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวพิชญาวรรณ จะโรจร 1. นางแสงจันทร์ ฉวีรักษ์
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์ วิลานันท์ 1. นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวอภัชราภา พรมบัญฑิต 1. นางสาวมิลตรา รูตังติ
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวนันท์ พันละออง 1. นางสาวมิลตรา รูตังติ
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวพรพรรณ แซ่ส่วน 1. นางระพีพร พรมจันทร์
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงสิรภัทร อำนวย 1. นางนิราวรรณ จะโรจร
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.42 ทอง 7 1. นางสาวโยษิตา เมืองจันทร์ 1. นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายนพีพัชร พรมศร
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง เณรแขก
1. นางนิราวรรณ จะโรจร
2. นางสาวกนกกาญจน์ โสภาจันทร์
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพันวัสสา อบแก้ว
2. นางสาววรรณิดา รูปโฉม
1. นายสิทธิชัย ใจสว่าง
2. นายธวัชชัย อินธิศร
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี กันยาสาย
2. เด็กหญิงปณิดา หินนาค
1. นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ
2. นางสาวกนกกาญจน์ โสภาจันทร์
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวนภาวรรณ อุ่นคำ 1. นางสาวกนกกาญจน์ โสภาจันทร์
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.