สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณิตศาสตร์
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศุภรางคุ์ชุดา จันทร์วิวัฒนากูล 1. นางสาวนิพัทธา เอื้อวงค์
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพณา แถวพันธ์ 1. นายปองเดช ชนะพล
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พระสุวรรณ
2. เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์คำเหลา
3. เด็กหญิงอัมพา บรรจงทรัพย์
1. นางนิตยา สุทธัง
2. นางสาวปัทมา อ้วนทูล
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวชนธิฌา ทูลกสิกร
2. นายนิติศักดิ์ วงศ์ละกุล
3. นางสาววรัชยา มูลสาร
1. นายจิรารุวัฒน์ ปัตพรรณา
2. นางสาวนิจฉรา วงค์โสม
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัชรพงษ์ โสวรรณ์
2. นายโรจนศักดิ์ สระทอง
1. นางจารุวรรณ ดอกผล
2. นางสาวปัทมา อ้วนทูล
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจิรภัทร พระสุวรรณ
2. นางสาวพลอยชมพู วิลานันท์
1. นางสาวนิจฉรา วงค์โสม
2. นายจิรารุวัฒน์ ปัตพรรณา
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิรักษ์ พันธ์บุปผา 1. นางศิริพร ชาญชิต
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐชนะชัย รฐาสุขหิรัญโรจน์ 1. นางศรัณย์รักษ์ ทีฆายุพรรค
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชื่นนภา พร้อมสุข
2. เด็กชายวีรชิต บุญโสภา
1. นางสาวมยุรี รอยแก้ว
2. นางสาวนิพัทธา เอื้อวงศ์
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพงษ์ ศรีโกศล 1. นางสาวมยุรี รอยแก้ว
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริวิมล ลองวัตตะ 1. นางสาวสุภา ศรีรอง
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวิมล โมคศิริ 1. นางสาวสุภา ศรีรอง
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์ ปะวา 1. นางจารุวรรณ ดอกผล
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.