สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การงานอาชีพ

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุชิต โลณจิตร
2. นายเจษฎา พันธุมาศ
3. นายเสกสรรค์ วันตะโคตร
1. นายสิฬาชัย จะโรจร
2. นางนิราวรรณ จะโรจร
84 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์ จุลทัศน์
2. เด็กหญิงนิธินันท์ สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงปนัดดา เปลือยหนองแข้
1. นางละมัย สุวรรณสิงห์
2. นางสาวรัตยา วงษาหล้า
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวริสา มะลิจันทร์
2. เด็กหญิงศิรัญญา ธนจุฬานนท์
3. เด็กหญิงเกศริน ธรรมวงษ์ศา
1. นายสิฬาชัย จะโรจร
2. นางละมัย สุวรรณสิงห์
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติพร สีหะนันท์
2. นางสาวธนัดดา จันทะจักร์
3. นางสาวศันสนีย์ ผลรัตน์
1. นางสุดใจ ใจสว่าง
2. นางดอกใคร่ วงศ์สาลี
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร ขำปิ่น
2. เด็กหญิงอรปรียา พวงพันธ์
3. เด็กหญิงโสมลมัย ทองวัน
1. นางสุดใจ ใจสว่าง
2. นายประสิทธิ์ สีบุตรดา
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์ อาลัยรักษ์
2. นางสาวปิยะนัธดา ฟ้าเลื่อน
3. นางสาวสุดารัตน์ คู่แก้ว
1. นางสุดใจ ใจสว่าง
2. นางนิราวรรณ จะโรจร
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสกุลแก้ว จันทะไข่สร
2. นายสุทธิพงษ์ บรรณศรี
3. นางสาวสุพัตรา ชาตรีสาย
1. นางสุดใจ ใจสว่าง
2. นายสิทธิชัย ใจสว่าง
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.