สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงแพรพานทอง ประวันเน 1. นายวัฒนา คำมา
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิดา สีหาบุตร 1. นางลำไพ สะตะ
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ ขันธุ์แก้ว 1. นางสาววรรนิภา แสนเจริญสุข
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.16 ทองแดง 9 1. นายนพดล นิตแสง 1. นางสาววันแก้ว จงถวิล
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร พันธ์กิ่งทิพย์
2. เด็กชายนรวิชญ์ ประพันธา
3. นายนัทธพงศ์ เครือคุณ
4. เด็กหญิงวรัญญา โสคำภา
5. เด็กหญิงอลินดา ลาวัลย์
1. นางจุฬาพัฒน์ วงษาบุตร
2. นางจุินตนาพร ศรีจันทร์
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงนภัส ขมสันเที๊ยะ
2. นายพัชรพล ศรีจันทร์
3. นางสาวพัณณิตา ธนวัตโสภณ
4. นางสาววริศรา ปันลา
5. นายอัษฎาวุธ ดรชารี
1. นางจุฬาพัฒน์ วงษาบุตร
2. นางวรุณรัตน์ จิตต์รุจิพงษ์
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา ภูมิชัย
2. เด็กหญิงอุทุมพร ลิขิตนภาเวทย์
1. นางสาวดรุณีย์ แสนโสม
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกนกนาฏ พรมกอง 1. นายจุลพงษ์ ทองใบ
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.