สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับภาค

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายพณา  แถวพันธ์
 

1. นายปองเดช  ชนะพล
 

2

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พระสุวรรณ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์คำเหลา
3. เด็กหญิงอัมพา  บรรจงทรัพย์
 

1. นางนิตยา  สุทธัง
2. นางสาวปัทมา  อ้วนทูล
 

3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

97

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวศศิวิมล  โมคศิริ
 

1. นางสาวสุภา  ศรีรอง
 

4

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชินวงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ระยับสี
 

1. นายวิษณุ  ม้วนสูงเนิน
2. นายพินิจ  ดวงสวัสดิ์
 

5

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

93.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนฤมล  พิเดช
2. นางสาวโยษิตา  ศรีโกศล
 

1. นางสาวเสาวภายุ์  สะนัย
2. นายพิชญุตม์  บัวใหญ่
 

6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูไทย
 

1. นายจุลพงษ์  ทองใบ
 

7

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงแพรวา  คาดหมาย
 

1. นายจุลพงษ์  ทองใบ
 

8

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกวิสรา  ศรีถาวร
2. นายคมสันต์  ป้องชัย
3. นางสาวชไมพร  พิมมะทะ
4. นายภูมิใจ  ใจสว่าง
5. นายรัฐศาสตร์  ประทุมทอง
6. นางสาววัลลญา  ทองจันทร์
7. นางสาวสุพัตรา  จันพวง
8. นายอนุกูล  ไชยสุข
9. นายเข้มแข็ง  สมุทเวช
10. นางสาวโสรยา  ยอดยา
 

1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
2. นายยุธิน  พิชัย
3. นายตะวัน  บุตดาแพน
4. นายปองเดช  ชนะพล
 

9

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายวีระภาพ  โถตะบุตร
 

1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 

10

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงชนิดา  หลายเหล่า
 

1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 

11

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

98

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายศุภกร  โกศล
 

1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 

12

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงอาทิตยา  วิจารณ์โว
 

1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 

13

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวปาริชาต  โล่ห์คำ
 

1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 

14

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงโยฑริกา  วรรณประภา
 

1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 

15

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายวีระวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 

1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 

16

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงวัณภา  ศรีพันธ์
 

1. นางพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 

17

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

97.8

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ขันธุ์แก้ว
 

1. นางสาววรรนิภา  แสนเจริญสุข
 

18

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปัญฑิญา  สุทธัง
2. เด็กชายเดวิท  วรรณประภา
 

1. นางสาวเขมิกา  กุลาศรี
2. นายธวัชชัย  พันธ์ศิริ
 

19

การงานอาชีพ

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

85.66

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จุลทัศน์
2. เด็กหญิงนิธินันท์  สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงปนัดดา  เปลือยหนองแข้
 

1. นางละมัย  สุวรรณสิงห์
2. นางสาวรัตยา  วงษาหล้า
 

20

การงานอาชีพ

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

98

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวสกุลแก้ว  จันทะไข่สร
2. นายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. นางสาวสุพัตรา  ชาตรีสาย
 

1. นางสุดใจ  ใจสว่าง
2. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง
 

21

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
 

1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 

รวม

39

30

 ข้อมูลจาก งานวิชาการ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (สรุปตัวแทนระดับภาค62.pdf)สรุปตัวแทนระดับภาค62.pdf 114 kB
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.
Designed By Tawatchai Pansiri