ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายรักษา  ศรีภา

ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.  2518 - 2528

2

นายเรืองฤทธิ์  วรจิต

อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2528 - 2536

3

นายสันต์ชัย  พุทธบุญ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.  2536 - 2541

4

นายพิทยา  รักพรม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ.  2541 - 2548

5

นายประถมชัย  ทุมเมฆ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2548 – 2560 

6

นายปัญจพล โคตรคันทา

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.