ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
119
166
285
8
ม.2
107
117
224
7
ม.3
90
157
247
8
รวมมัธยมต้น
316
440
756
23
ม.4
71
148
219
7
ม.5
76
133
209
6
ม.6
55
126
181
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
202
407
609
19
รวมทั้งหมด
518
847
1,365
42

อัพเดท อ้างอิง : ข้อมูลนักเรียน http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1034711127&Area_CODE=101729 (19/3/2561 :17:29:43)

 

 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.