ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน


พ.ศ. 2515 อำเภอน้ำยืนวิทยาได้ขออนุมัติเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ คือโรงเรียนเดชอุดม (สาขาน้ำยืน) โดยอาศัยสถานที่และบุคลากรโรงเรียนบ้านโซง  (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)  มีนักเรียน  1  ห้องเรียน  จำนวน  37  คน  มีนายพิสิษฐ์  รวยทรัพย์  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโซง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   เนื่องจากชุมชนต้องย้ายมาก่อตั้งใหม่ตามที่ตั้งของอำเภอทำให้ไม่สะดวก ในการคมนาคม  จึงย้ายมาทำการ  ณ  โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

พ.ศ. 2516 โดยอาศัยสถานที่และบุคลากรโรงเรียนน้ำยืนวิทยา  มีนายจันทร์  คำทอง  ครูใหญ่โรงเรียนน้ำยืน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่     เปิดทำการสอน  ระดับ  ม.ศ. 1  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน  50  คน  และ  ม.ศ.2 จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน  40 คน  รวมทั้งหมด  จำนวน  90  คน

ในวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2517  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนน้ำยืนวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  ได้แต่งตั้ง                 นายรักษา  ศรีภา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พร้อมทั้งบรรจุแต่งตั้งครูในปีนั้น  จำนวน  6  คน  และนักการภารโรง  1  คน

พ.ศ. 2518  ได้ย้ายมาทำการ  ณ  สถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  และทางการเตรียมไว้สำหรับโรงเรียนประจำอำเภอ  โดยตั้งอยู่เลขที่  83  หมู่ที่  2  ตำบลสีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

ปี  พ.ศ.2527  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  

(โรงเรียนดีขนาดเล็ก)

ปีการศึกษา  2529  โรงเรียนได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน              3  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  115  คน

ปีการศึกษา  2535  ได้เปิดโรงเรียนสาขา  ที่บ้านน้ำขุ่น  ตำบลตาเกา  และได้จัดตั้งโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  เมื่อปี  พ.ศ.2538

ปีการศึกษา  2537  ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์  และได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา                     เมื่อปี พ.ศ.2539

ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก  สมศ.  รอบสอง  เมื่อ

วันที่    27-29  ธันวาคม  2549  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  ระดับ  ดี

ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  และโรงเรียนเพื่อนพาทำโดยให้คำแนะนำโรงเรียน  I  SEE  YOU  คือ

        1. โรงเรียนบ้านค้อ  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

        2. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

        3. โรงเรียนชุมชนหนองสะโน  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้รับป้ายและเกียรติบัตร  “สถานศึกษาพอเพียง  ประจำปี  2550”

ปีการศึกษา  2552  ได้รับโล่รางวัล  “อุบลเมืองสะอาด  ราชธานีอิสาน”  และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  

ปีการศึกษา  2553 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ระดับมัธยมศึกษา

ปีการศึกษา  2553  ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  ระดับดีมาก

ปีการศึกษา  2554 ได้รับโล่รางวัล  “อุบลเมืองสะอาดราชธานีอิสาน”  

ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก  สมศ.  รอบสาม  เมื่อ

วันที่  16  - 18  กรกฎาคม  2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้คะแนน  81.42  ระดับคุณภาพ  ดี  ไม่ได้รับการรับรองเนื่องจากตัวบ่งชี้ที่  5  มีผลการประเมินในระดับปรับปรุง

ปีการศึกษา  2556    โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  ผลการประเมินได้รับการรับรอง

ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม  (พ.ศ.2554 – 2558)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน  มัธยมศึกษา  ตั้งแต่วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557


 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.