ข้อมูลทั่วไป

             ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 2  ตำบลสีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 34260 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


คำขวัญของอำเภอ 

"ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต   งามงดพลาญเสือ  เหลือเฟืออัญมณี  มากมีพืชเศรษฐกิจ   ถิ่นสถิตย์นารายณ์บรรทมสินธ์   ทุกถิ่นล้วนพัฒนา"


ประวัติความเป็นมา

อำเภอน้ำยืนเดิมขึ้นกับอำเภอเดชอุดม ได้แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2512 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2517


 สภาพข้อมูลโดยทั่วไป  

ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  110  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  630  กิโลเมตร


อาณาเขต

ทิศเหนือ

ติดกับ อำเภอเดชอุดม

ทิศใต้

ติดกับอำเภอจอมกระสาน จังหวัดเขาพระวิหาร ประเทศ กัมพูชา เมืองสุขุมาแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันออก

ติดกับอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี, เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันตก

ติดกับ อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางจากอำเภอน้ำยืนถึงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 110  กิโลเมตร


ข้อมูล เพิ่มเติม http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034711127&Area_CODE=101729
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.