Get Adobe Flash player

 

ข้อมูลทั่วไป

             ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 2  ตำบลสีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 34260 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


คำขวัญของอำเภอ"ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต   งามงดพลาญเสือ  เหลือเฟืออัญมณี  มากมีพืชเศรษฐกิจ       ถิ่นสถิตย์นารายณ์บรรทมสินธ์   ทุกถิ่นล้วนพัฒนา"

ประวัติความเป็นมา :อำเภอน้ำยืนเดิมขึ้นกับอำเภอเดชอุดม ได้แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2512 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2517 

สภาพข้อมูลโดยทั่วไป  ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  110  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  630  กิโลเมตร

อาณาเขต :ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเดชอุดม / ทิศใต้ ติดกับอำเภอจอมกระสาน จังหวัดเขาพระวิหาร ประเทศ กัมพูชาประชาธิปไตย, เมืองสุขุมาแขวงจำปาสัก ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี, เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางจากอำเภอน้ำยืนถึงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 110  กิโลเมตร


 

เข้าสู่ระบบโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.