รวมทุกระดับชั้น .pdf

         
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
         
1/1   2/1   3/1
1/2   2/2   3/2
1/3   2/3   3/3
1/4   2/4   3/4
1/5   2/5   3/5
1/6   2/6   3/6
1/7   2/7   3/7
1/8   2/8   3/8
         
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         
4/1   5/1   6/1
4/2   5/2   6/2
4/3   5/3   6/3
4/4   5/4   6/4
4/5   5/5   6/5
4/6   5/6   6/6
4/7   5/7    

 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.