คําสั่งโรงเรียนน้ํายืนวิทยา ที่ ๑๑๒./๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
อ้างอิง : https://bit.ly/2zGwomS
ม.1 https://bit.ly/2ZaCPsV
ม.2 https://bit.ly/2WD852h
ม.3 https://bit.ly/2Td0yoI
ม.4 https://bit.ly/2ycQULy
ม.5 https://bit.ly/2WEKNsT
ม.6 https://bit.ly/364x6Gy
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 

ที่อยู่ 83 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-959970 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : งานสารสนเทศCopyright © 2017. All Rights Reserved.